@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม115545
แสดงหน้า147942
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (เข้าชม 806 ครั้ง)
ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาล 1 13 4 17 นางกานดา  คงเจริญ
อนุบาล 2 13 10 23  นางนาฎอนงค์ สังข์เอม
รวม 26 14 40  
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 11 20 นางพิมพ์วรีย์ วธาวนิชกุล
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 5 17 นางขวัญเรือน  หนองมีทรัพย์
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12 นางวีนา ถึงโภค
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 9 15 นายปฐมพงศ์ พงศ์สุภา
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 5 11 นางอมรา สุขโข
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 7 11 นางนภัสวรรณ คูหาทอง
รวม ป.1- ป.6 43 43 86  
รวมทั้งสิ้น 69 57 126  
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน