@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม108925
แสดงหน้า138601
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (เข้าชม 746 ครั้ง)
ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อนุบาล 1 4 6 10 นางกานดา  คงเจริญ
อนุบาล 2 14 5 19 นางสาววารี ชุนหวานิช
รวม 18 11 29  
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 10 23 นางพิมพ์วรีย์ วธาวนิชกุล
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 11 18 นางนภัสวรรณ คูหาทอง
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 5 17 นางวีนา ถึงโภค
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12 นายปฐมพงศ์ พงศ์สุภา
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 9 14 นางอมรา สุขโข
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13 นางสาวธัญลักษณ์ เพ็งพิน
รวม ป.1- ป.6 50 47 96  
รวมทั้งสิ้น 68 58 126  
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน