@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
March 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท18/01/2018
ผู้เข้าชม92025
แสดงหน้า112958
บุคลากร (เข้าชม 1435 ครั้ง)

ประทุม ปานสวย
นายประทุม ปานสวย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.ม. (บริหารการศึกษา)
โทร. 089-8094517

วารี ชุนหวานิช
นางสาววารี ชุนหวานิช

ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิ : ค.บ. (ปฐมวัย)
อายุราชการ 6 ปี
สอนวิชา/ชั้น  :  อนุบาล 1นางสาวสุนันทา    แก้วสว่าง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ฒิ : ค.บ. (ปฐมวัย)
สอนวิชา/ชั้น  :  อนุบาล 2

พิมพ์วรีย์ วธาวนิชกุล
นางพิมพ์วรีย์ วธาวนิชกุล

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.บ. (ประถมศึกษา)
อายุราชการ 35 ปี
สอนวิชา/ชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นภัสวรรณ คูหาทอง
นางนภัสวรรณ คูหาทอง
 

ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิ : ค.บ. ( ภาษาไทย )
อายุราชการ : 6 ปี
สอนวิชา/ชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ขวัญเรือน หนองมีทรัพย์
นางขวัญเรือน  หนองมีทรัพย์
 
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.บ. (ประถมศึกษา)
อายุราชการ 19 ปี
สอนวิชา/ชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่  3


นางสาวชมพูนุช    ถึงโภค
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
วุฒิ : ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
สอนวิชา/ชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

อมรา สุขโข
นางอมรา  สุขโข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.บ. (นาฏศิลป์)
อายุราชการ 33 ปี
สอนวิชา/ชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ธัญลักษณ์ เพ็งพิน
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็งพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิ : ค.บ. (ประถม)
ประสบการณ์สอน 6 ปี
สอนวิชา/ชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุภาวดี    พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสบการณ์สอน 1 ปี
สอนวิชา/ชั้น : พิเศษ


นางสาวชลธิชา    อ่ำสำอางค์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิ : ค.บ. ( คณิตศาสตร์ )
ประสบการณ์สอน 3 ปี
สอนวิชา/ชั้น : พิเศษ
 
จ่าง อยู่สบาย
นายจ่าง อยู่สบาย
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วุฒิ :
ครูประจำการ
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ อายุ
ราชการ
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น
1 นางกานดา คงเจริญ 60 37 คศ.3 ป.ตรี สังคม อนุบาล 1
2 นางสาววารี ชุนหวานิช 32 6 คศ.1 ป.ตรี ประถม อนุบาล 2
3 นางพิมพ์วรีย์ วธาวนิชกุล 53 35 คศ.3 ป.ตรี ประถม ป.1
4 นางนภัวรรณ   คูหาทอง 30 6 คศ.1 ป.ตรี ภาษาไทย ป.2
5 นางขวัญเรือน หนองมีทรัพย์ 44 19 คศ.3 ป.ตรี ประถม ป.3
6 นางอมรา    สุขโข 56 33 คศ.3 ป.ตรี นาฏศิลป์ ป.5
7 นางสาวธัญญลักษณ์   เพ็งพิน 43 6 คศ.1 ป.ตรี ประถม ป.6
8 นางสาวสุภาวดี   พูลสวัสดิ์ 29 1 ครูผู้ช่วย ป.ตรี คอมพิวเตอร์ พิเศษ
     
ครูอัตราจ้าง
 ที่ ชื่อ - สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี)
วุฒิ วิชาเอก สอนชั้น จ้างด้วยเงิน
1 นายปฐมพงศ์ พงศ์สุภา 31 7 ป.ตรี รัฐศาสตร์ ป.4 งบประมาณ
2 นางสาวชลธิชา   อ่ำสำอางค์ 27 3 ป.ตรี คณิตศาสตร์ พิเศษ สพฐ.
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน