@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม108925
แสดงหน้า138601
รายชื่อกรรมการสถานศึกษา (เข้าชม 1093 ครั้ง)
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายสมเกียรติ     เต็งประเสริฐ ประธานกรรมการ
2 นายธีรยุทธ        พานแพน กรรมการ
3 นายถนอม          รุ่มรวย กรรมการ
4 นางอมรา           สุขโข กรรมการ
5 นางสาวนัดดา      พานแพน กรรมการ
6 นายสุชาติ          เต็งประเสริฐ กรรมการ
7 นายพิสิษฐ์         อุ่นเป็นนิจ กรรมการ
8 นายสมศักดิ์        ห้องจู กรรมการ
9 นายประทุม         ปานสวย กรรมการและเลขานุการ

 

@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน