@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม108925
แสดงหน้า138601

ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗

อ่าน 552
     ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดbนั้น                                           
     บัดนี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติโดยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗
 
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน